FISCAL

Confeccionem tots els impostos i obligacions tributàries d’empreses, autònoms i particulars.

 • Constitució de societats mercantils, civils i comunitats de béns.
 • Alta en Hisenda de l’activitat i cens (Model 036)
 • Confecció de llibres oficials:
  • Estimació Objectiva (mòduls)
  • Estimació Directa Simplificada
 • Realització i presentació de totes les liquidacions d’impostos:
  • IVA Impost sobre el Valor Afegit:
   • Model 303 i model 390 (trimestral i anual)
  • Impostos sobre la Renda de les persones físiques IRPF:
   • Models 111, 115, 130, 131 (trimestral)
   • Models 180 i 190 (anual)
  • Operacions amb tercers:
   • Models 347 i 349.
  • Impost societats:
   • Models 200 i 202.
  • Declaració de la renda de l’exercici fiscal.
 • Assessorament fiscal.

demaneu pressupost