mailchimp-fnmt-circulares-1Aquesta és una informació molt important per al desenvolupament òptim de la seva activitat empresarial. Li recordem que, segons l’article 4 del RD 1363/2010, les societats anònimes o les societats limitades, entre altres, tenen l’obligació de posseir en un equip informàtic de la seva propietat, un certificat digital emès per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre), per poder rebre qualsevol notificació o comunicació oficial, remesa per l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Tenir aquest certificat digital cobra la major importància ja que és l’únic mitjà pel qual l’Agència Estatal d’Administració Tributària li enviarà les notificacions o comunicacions oficials, que hauran de ser llegides per l’empresa en un termini màxim de 10 dies que, un cop passat , farà que l’Agència Tributària consideri la notificació vàlida a tots els efectes legals.

El fet de no atendre degudament les notificacions o comunicats, pot provocar sancions tributàries.

QUI ESTÀ OBLIGAT A REBRE INFORMACIÓ VIA TELEMÀTICA?
D’acord amb l’article 4 del RD 1363/2010. Les entitats i persones obligades a rebre comunicacions i notificacions administratives que en l’exercici de les seves competències li dirigia l’Agència Estatal d’Administració Tributària, són:

• Les societats anònimes.
• Les societats de responsabilitat limitada (incloses les unipersonals i les laborals).
• Les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola.
• Els establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol.
• Les unions temporals d’empreses.
• Les entitats el NIF comenci per la lletra V i es correspongui amb un dels següents tipus: Agrupació d’interès econòmic, Agrupació d’interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d’inversions, Fons de totalització d’actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de garantia d’inversions.

Estan obligats a rebre notificacions per via electrònica les societats que:

• Que estiguessin inscrites en el Registre de grans empreses.
• Que hagin optat per la tributació en el règim de consolidació fiscal.
• Que hagin optat per la tributació en el règim especial del grup d’entitats, d) Que estiguessin inscrites en el Registre de devolució mensual.
• Aquelles que tinguin una autorització en vigor del Departament de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Estatal d’Administració Tributària per a la presentació de declaracions duaneres mitjançant el sistema de transmissió electrònica de dades (EDI).

Article 4. Persones i entitats obligades

Estaran obligats a rebre per mitjans electrònics les comunicacions i notificacions administratives que en l’exercici de les seves competències els dirigeixi l’Agència Estatal d’Administració Tributària les entitats que tinguin la forma jurídica de societat anònima (entitats amb número d’identificació fiscal -NIF- que comenci per la lletra A), societat de responsabilitat limitada (entitats amb NIF que comenci per la lletra B), així com les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola (NIF que comenci per la lletra N), els establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol (NIF que comenci amb la lletra W), les unions temporals d’empreses (entitats el NIF comença per la lletra O), i les entitats el NIF comenci per la lletra V i es correspongui amb un dels següents tipus: Agrupació d’interès econòmic, Agrupació d’interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d’inversions, Fons de titulització d’actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecària o Fons de garantia d’inversions.

Veure informació oficial en el WEB de l’Agència Tributària >>>>>>