La Declaració de la Renda és personal, per aquest motiu necessitem certa informació sobre vostè per poder analitzar-la i garantir una millor gestió de la seva Declaració de la Renda 2016 i impedir que pagui més IRPF del que li correspon.

Qui ha de fer la Declaració de la Renda? Totes les persones que compleixin els casos següents:

 • Tenir ingressos anuals de 22.000 euros o més (d’un sol pagador)
 • Tenir ingressos anuals de 12.000 euros o més (de més d’un pagador)
 • Tenir ingressos anuals de 1.600 euros o més com a rendiment immobiliari i increment de patrimoni.

Ja pot preparar tota la documentació relativa a:

 • Ingressos personals:
 • Certificat de treball.
 • Certificat de cobrament INEM (atur o subsidi)
 • Certificat de cobrament E.T (Malaltia, accident, maternitat …)
 • Certificat de cobrament pensions (jubilació, invalidesa, viduïtat …)
 • Diversos: anualitats aliments, fons de pensió, beques …
 • Certificats bancaris:
 • Comptes corrents. • Fons d’inversió.
 • Lletres del tresor. • Llibreta d’estalvi.
 • Compte hipotecària. • Accions …
 • Immobiliari:
 • Rebut de contribució o escriptura pública.
 • Rebuts i contracte de lloguer de l’habitatge habitual.
 • Rebuts d’ingressos i despeses d’immobles arrendats.
 • IBI.
 • Despeses deduïbles:
 • Aportacions a pla de pensió.
 • Rebuts de la hipoteca de 1er habitatge.
 • Despeses custòdia de fills menors de 3 anys.
 • Interessos de préstecs per a estudis de màster i doctorat.
 • Donatius: Creu Roja, església catòlica, entitats reconegudes …
 • Increment de patrimoni:
 • Pagaments plusvàlues (increment valor terreny, venda béns immobles …)
 • Justificants de compravenda de patrimoni.
 • Justificant de compra vehicle amb Pla PIVE.
 • Varis:
 • Llibre de família per informar, si cal, sobre la variació de membres de la família.
 • Fotocòpia del NIF o DNI vigent (comproveu que no ha caducat)
 • Si és vostè nou client de l’Assessoria, cal que ens faciliti la seva declaració de renda de l’any 2015.
 • En situacions de divorciat, separat… Cal justificant amb la signatura del jutge.