ass-reloj-trabajo-azul600

La sentència 25/2016 de l’Audiència Nacional de 19 de febrer de 2016 ha declarat:

“L’obligació de l’empresa d’establir un sistema de registre de la jornada diària efectiva que realitza la plantilla, que permeti comprovar l’adequat compliment dels horaris pactats, tant en el conveni sectorial com en els pactes d’empresa que siguin d’aplicació”.

Aquesta sentència ha provocat que Inspecció de Treball, i la Seguretat Social hagin incrementat les seves actuacions en la revisió del compliment del registre de la jornada dels treballadors tant a temps parcial com a temps complet, pretenent evitar el frau en la realització de les hores extraordinàries. La comprovació de l’existència del registre es realitzarà en el centre de treball, per evitar la seva manipulació posterior.

Els sistemes de registre de la jornada laboral podran ser manuals o informàtics.

En els registres manuals, el treballador haurà de signar l’hora d’entrada i sortida fent constar les dades següents: nom i cognoms, jornada específica, detall de les hores laborables realitzades per cada dia de treball, signatura diària del treballador, signatura de l’empresa.

Els registres s’han de conservar durant un termini legalment establert de quatre anys.

A més a causa del caràcter de les dades, aquests sistemes han de complir les obligacions de la matèria de protecció de dades.

L’incompliment de l’obligació del registre de la jornada diària, Inspecció de Treball podrà estendre acta d’infracció considerant l’existència de la infracció greu de l’article 7.5 de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, amb multes a partir de 626,00€ fins a 6.250,00€.

Registro de la jornada laboral de los trabajadores

La sentencia 25/2016 de la Audiencia Nacional de 19 de febrero de 2016 ha declarado:

“La obligación de la empresa de establecer un sistema de registro de la jornada diaria efectiva que realiza la plantilla, que permita comprobar el adecuado cumplimiento de los horarios pactados, tanto en el convenio sectorial como en los pactos de empresa que sean de aplicación”.

Esta sentencia ha provocado que la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social ha incrementado sus actuaciones en la revisión del cumplimiento del registro de la jornada de los trabajadores tanto a tiempo parcial como a tiempo completo, pretendiendo evitar el fraude en la realización de las horas extraordinarios. La comprobación de la existencia del registro se realizará en el centro de trabajo, para evitar su manipulación posterior.

Los sistemas de registro de la jornada laboral podrán ser manuales o informáticos.

En los registros manuales, el trabajador deberá firmar la hora de entrada y salida haciendo constar los datos siguientes: nombre y apellidos, jornada específica, detalle de las horas laborables realizadas por cada día de trabajo, firma diaria del trabajador, firma de la empresa.

Los registros deberán conservase durante un plazo legalmente establecido de cuatro años.

Además debido al carácter de los datos, dichos sistemas deberán cumplir con las obligaciones de la materia de protección de datos.

El incumplimiento de la obligación del registro de la jornada diaria la Inspección de Trabajo podrá extender acta de infracción considerando la existencia de la infracción grave del artículo 7.5 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, con multas a partir de 626,00€ hasta 6.250,00€.

>>>Hoja de Registro: JORNADA de Trabajadores a Tiempo PARCIAL (PDF)

>>>Hoja de Registro: JORNADA de Trabajadores a Tiempo COMPLETO (PDF)