FISCAL

Confeccionem tots els impostos i obligacions tributàries d’empreses, autònoms i particulars.

  • Constitució de societats mercantils, civils i comunitats de béns.
  • Alta en Hisenda de l’activitat i cens (Model 036)
  • Confecció de llibres oficials:
    • Estimació Objectiva (mòduls)
    • Estimació Directa Simplificada
  • Realització i presentació de totes les liquidacions d’impostos:
    • IVA Impost sobre el Valor Afegit:
      • Model 303 i model 390 (trimestral i anual)
    • Impostos sobre la Renda de les persones físiques IRPF:
      • Models 111, 115, 130, 131 (trimestral)
      • Models 180 i 190 (anual)
    • Operacions amb tercers:
      • Models 347 i 349.
    • Impost societats:
      • Models 200 i 202.
    • Declaració de la renda de l’exercici fiscal.
  • Assessorament fiscal.

demaneu pressupost