En data 11 de juliol ha estat publicat en el BOE el “Real Decreto 9/2015, de 10 de Julio, de medidas Urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas y otras medidas de caràcter económico”.

La principal modificació és la reducció dels tipus de retenció aplicables als diferents tipus de renda, establint-se unes noves taules pel càlcul de la retenció dels rendiments del treball, així com una reducció dels diferents tipus de retenció, en funció dels diferents tipus de renda.

Al mateix temps, s’aprova una nova tarifa de l’Impost, tant de la base imposable general com de la base imposable de l’estalvi.

Tipus de retenció especifics per l’Execici 2015  

La retenció aplicada fins el 12-07-15 passa a la nova des de 12-07-15.

Rendiments d’activitats professionals: abans 19% | ara 15%

Rdts. activitat professional per inici d’activitat: abans 9% | ara 7%

Rdts. activitat professional < 15.000 Euros: abans 15% | ara 15%

Rdts. Treball derivats de cursos, conferències, etc: abans 19% | ara 15%

Consellers i administradors si xifra negoci<100.000€: abans 20% | ara 19’50%

Consellers i administradors si xifra negoci =>100.000€: abans 37% | ara 37%

Rdts. del capital mobiliari (interessos, dividends, etc): abans 20% | ara 19’50%

Guanys patrimonials provinents Fons Inversió: abans 20% | ara 19’50%

Premis jocs, rifes, etc.: abans 20% | ara 19’50%

Lloguer de bens immobles: abans 20% | ara 19’50%

Propietat intel·lectual, assistència tècnica, etc.: abans 20% | ara 19’50%

Guanys pat. derivats d’aprofitaments forestals: abans 20% | ara 19’50%

Cessió del drets d’imatge: abans 20% | ara 19’50%