Assessoria foto eleccions 15

Parlem sobre el permís retribuït per a l’exercici del sufragi actiu en roperes les pròximes eleccions Municipals
Aquest supòsit de permís retribuït està regulat en l’Estatut dels Treballadors, en el seu article 37.3.d) que estableix que el treballador té dret a un permís retribuït per a l’exercici del sufragi actiu.
Per altra banda, el Departament d’Empresa i Ocupació ha publicat l’Ordre EMO/119/2015, de 22 d’abril, per la qual s’estableixen les instruccions per a la participació de les persones treballadores a les eleccions locals.

1.- OBJECTE DEL PERMÍS.
L’objecte d’aquest permís, és, doncs, habilitar dins de la jornada laboral del treballador, un permís per tal que pugui exercir el seu dret al vot. Cal, per tant, que la jornada laboral coincideixi, totalment o parcialment, amb l’horari establert per a la votació.

2.- DURADA.
Per a la dinàmica d’aquest dret s’ha de tenir en compte les següents regles específiques respecte a la seva durada:

2.1.- Per anar a votar.

Permís de fins a 4 hores, dins del seu horari de treball, que es redueix proporcionalment a la jornada de treball. La concreció horària és la següent:
Si la jornada de treball coincideix com a màxim fins a 2 hores amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals no caldrà concedir el permís.
Si la jornada de treball coincideix en més de 2 hores i menys de 4 amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals es concedirà un permís de 2 hores.
Si la jornada de treball coincideix en 4 hores o més amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals es concedirà un permís general de 4 hores.
En el cas que la jornada laboral no coincideixi ni totalment ni parcialment amb l’horari dels col·legis electorals, les persones treballadores no tindran dret al permís retribuït.
Si el dia de les eleccions la jornada laboral fos inferior a l’habitual, legal o convinguda, la durada del permís es reduirà proporcionalment

2.2.- El vot per correu.

Quan el treballador hagi de votar per correu, aquest permís haurà de donar-se en les dates prèvies habilitades a aquest efecte.

La concreció d’aquest permís és la següent:

Les persones treballadores que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia 24 de maig de 2015, tindran dret a un permís retribuït i no recuperable, de com a màxim 4 hores lliures dins de la jornada laboral que els correspongui, perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu.
D’aquest permís se’n podrà gaudir des de la data de la convocatòria fins al dia 14 de maig de 2015.
En aquest cas s’aplicaran les mateixes normes respecte a la coincidència amb l’horari de treball però es substituiran totes les
referències als col·legis electorals o meses electorals per les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral.
El permís es retribuirà amb els mateixos termes que els esmentats anteriorment.

2.3.-Els membres de les meses electorals i els interventors.

Permís retribuït de la jornada completa durant el dia de la votació, si aquest és laborable per a la persona treballadora.

Una reducció de la jornada de treball de 5 hores el dia immediatament posterior, encara que el dia de la votació no sigui un dia laborable.

2.4.- Els apoderats de les candidatures. Permís retribuït durant tot el dia de la votació.

3.- RETRIBUCIÓ.

La retribució que ha de percebre el treballador durant el gaudi d’aquest permís
és la que li hagués correspost d’haver treballat, amb dues excepcions:

Els complements de lloc de treball que es meritin exclusivament de l’exercici efectiu de la prestació professional.
Quan per l’exercici del càrrec (presidents i vocals de les meses electorals) es percebi una indemnització, l’import d’aquesta es pot descomptar de la retribució a abonar per l’empresari.

4.- REQUISITS PER EL SEU GAUDI.

Com tots els permisos regulats a l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors, aquests, per al seu gaudi, han de complir amb els següents requisits:

Preavís, amb una antelació raonable, ja que en cas contrari es privaria a l’empresa del seu dret a organitzar i dirigir l’activitat empresarial i, per tant, el preavís ha de donar-se atenent les exigències de la bona fe. Aquest preavís no és tant per l’exercici del dret a vot, sinó per l’absència derivada de l’exercici dels càrrecs de president i vocal de la mesa electoral.
Justificació posterior, que en el cas dels presidents i vocals de les meses electorals ha d’incloure l’import percebut com a indemnització per tal de descomptar-ho del salari a percebre.