La Inspecció de Treball concreta que el control del registre de la jornada no és una obligació exigible per a les contractacions a temps complet.

Us informem que les derreres sentències del Tribunal Suprem estableixen que les empreses no estan obligades a portar un registre de la jornada diària per a les contractacions a temps complet i, per tant, l’omissió d’aquest registre no constitueix una infracció.

Tot i això, la instrucció també contempla que, la no obligatorietat del registre de la jornada diària de treball no eximeix a les empreses a respectar els límits legals en matèria de temps de treball i hores extraordinàries i que per tant, l’absència d’un control diari de jornada per part de l’empresa no impedeix a la Inspecció fer actuacions de comprovació mitjançant les facultats de les quals disposi, reconegudes a nivell normatiu.

Cal recordar:


– Que s’ha de portar un registre de les hores extres que facin TOTS els treballadors de la plantilla.

– Que CONTINUEN les obligacions de registre de la jornada diària establertes per als treballadors contractats a temps parcial, derivades de l’article 12.4 de l’Estatut dels Treballadors.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

info@mompart.net  telèfon 93 860 70 02La Inspección de Trabajo concreta que el control del registro de la jornada no es una obligación exigible para las contrataciones a tiempo completo.

Le informamos que las últimas sentencias del Tribunal Supremo establecen que las empresas no están obligadas a llevar un registro de la jornada diaria para las contrataciones a tiempo completo y, por tanto, la omisión de este registro no constituye una infracción.

Sin embargo, la instrucción también contempla que, la no obligatoriedad del registro de la jornada diaria de trabajo no exime a las empresas a respetar los límites legales en materia de tiempo de trabajo y horas extraordinarias y que por tanto, la ausencia de un control diario de jornada por parte de la empresa no impide a la Inspección hacer actuaciones de comprobación mediante las facultades de las que disponga, reconocidas a nivel normativo.

Recuerde:


– Que se llevará un registro de las horas extras que hagan TODOS los trabajadores de la plantilla.

– Que CONTINÚAN las obligaciones de registro de la jornada diaria establecidas para los trabajadores contratados a tiempo parcial, derivadas del artículo 12.4 del Estatuto de los Trabajadores.

Para ampliar información sobre este tema o cualquier duda estamos a su disposición.

info@mompart.net  teléfono 93 860 70 02