Basic RGB

CINC MESURES RÀPIDES PER REDUIR l’IRPF ABANS DE FINAL D’ANY.

1-PLA DE PENSIONS. Us podeu estalviar fins a 46 de cada 100 euros aportats.

2-VIVENDA HABITUAL (comprada abans del 2013) El màxim d’inversió anual és de 9.040 euros i té una deducció del 15%.

3-ESPERAR FINS AL 2016. Si voleu vendre accions o immobles millor espereu fins al 2016. El tipus d’estalvi baixa 0,5 punts.

4-APROFITAR RENDIMENTS NEGATIUS. Pot resultar rendible vendre accions o participacions en fons d’inversió amb pèrdues per reduir la tributació.

5-DONACIONS I AFILIACIONS. Us podeu desgravar el 50% dels 150 primers euros donats i el 27,5% de la resta de l’aportació a una oenegé (amb un màxim del 32,5%)

Aquesta és una informació d’’ESPECIAL INTERÈS abans de finalitzar l’any PER REBAIXAR LA SEVA LIQUIDACIÓN DE L’IRPF.

Davant la proximitat del tancament de l’exercici fiscal de 2015, ens permetem recordar-li algunes de les accions que poden realitzar per rebaixar la liquidació del IRPF:

Les aportacions als plans de pensions, als plans de previsió social empresarial, als plans de previsió assegurats, a las mutualitats de previsió social i, a les primes satisfetes a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència redueixen directament la base imposable, amb el límit màxim conjunt deduïble de la menor de les següents quantitats: 8.000 € anuals o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici, independentment de l’ edat.

Les aportacions realitzades als sistemes de previsió social pel cònjuge del contribuent, quan aquest cònjuge no obtingui rendiments nets del treball ni d’activitats econòmiques o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals, redueixen la base imposable amb el límit màxim de 2.500 euros anuals.

L’Amortització anticipada de la hipoteca o préstec destinat a l’adquisició de l’habitatge habitual, és deduïble amb limitacions si es té dret a la deducció per inversió en habitatge habitual.

A partir de 2016 els tipus impositius de la base de l’estalvi es reduiran en mig punt percentual. Per tant, si la transmissió de caràcter patrimonial (accions, immobles …) es realitza a partir de gener de l’any que ve es poden aplicar els nous tipus més reduïts. El mateix succeeix en el cas de cobrament de dividends o rendiments de capital mobiliari.

Els contribuents majors de 65 anys podran excloure de gravamen els guanys patrimonials que es posin de manifest amb ocasió de la transmissió d’elements patrimonials (no necessàriament immobles), sempre que l’import (total o parcial) obtingut per la transmissió es destini en el termini de sis mesos a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor, amb el límit de 240.000 €.

Per a qualsevol dubte o aclariment pot contactar amb el nostre despatx.