Comptable

NORMATIVA D’APLICACIÓ: – Directiva 2010/45/UE, de 13 de juliol de 2010, per la que es modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema comú de l’Impost sobre el Valor Afegit, en el que respecta a les normes de facturació. – Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el Reglament pel que es regulen […]