Assessoria agencia tributaria destaca

•El 2 d’octubre de 2016, és la data d’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

•Aquesta Llei obliga, entre d’altres, a les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Entre les entitats sense personalitat jurídica s’inclouen les comunitats de béns, les herències jacents i les comunitats de propietaris.

•Aquesta relació electrònica comprèn tant les notificacions com la presentació de documents i sol·licituds a través de registre.

•La presentació de declaracions i autoliquidacions es continuarà fent com fins ara, per no estar afectada per la Llei 39/2015.

•Les presentacions de documents i sol·licituds dirigits a l’Agència Tributària s’han de fer obligatòriament a través del registre electrònic (www.agenciatributaria.gob.es).

•En l’àmbit duaner, tots els operadors econòmics (persones físiques o jurídiques que es relacionen amb l’Administració per a l’aplicació de la legislació duanera en el desenvolupament d’una activitat professional) han d’efectuar la presentació dels documents i sol·licituds que preveu la legislació duanera obligatòriament a través del registre electrònic (www.agenciatributaria.gob.es), excloent únicament les excepcions establertes en el Codi duaner de la Unió i en els reglaments que el desenvolupen.

•L’incompliment d’aquesta obligació pot ser constitutiu de la infracció tributària prevista en l’article 199 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que estableix la imposició d’una sanció consistent en una multa pecuniària fixa de 250 euros.

•S’exclou d’aquesta obligació de presentació per via electrònica les excepcions previstes en la resta de la normativa vigent que obliguen a la presentació en paper o suport físic (originals d’avals, documents notarials, judicials, etc.).